Παιδική Βαρηκοΐα

  • Παιδική Βαρηκοΐα σημαίνει γενικά τις διαταραχές της ακοής που παρατηρούνται στα παιδιά, από την γέννηση τους μέχρι την σχολική ηλικία, ανεξάρτητα από την αιτία, τον τύπο και το βαθμό της βαρηκοΐας.
  • Ο όρος όμως χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει την μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή κώφωση στα παιδιά που προκαλεί, καθυστέρηση ή αναστολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ομιλίας και
  • Επικοινωνίας και επίκτητη ψυχοκινητική και πνευματική καθυστέρηση ή αναστολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας
  • Η βαρηκοΐα είναι επομένως μία πάθηση ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του οργάνου της ακοής, το αυτί.
  • Οι ΩΡΛ (Πανελλήνιος Σύλλογος Ειδικών στις Διαταραχές του Λόγου, 1999)ανάλογα με το που εντοπίζεται
    η βαρηκοΐα τις διακρίνουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

1)      Βαρηκοΐες αγωγιμότητας, που η βλάβη οφείλεται στο σύστημα αγωγής του ήχου από το περιβάλλον προς το έσω ους.

2)      Βαρηκοΐες νευροαισθητήριες ή αντιλήψεως, οι οποίες οφείλονται σε βλάβη του έσω ωτός, δηλαδή του οργάνου του Corti.

3)      Βαρηκοΐες μικτού τύπου, που η βλάβη οφείλεται στο σύστημα αγωγιμότητας και αντιλήψεως του ήχου


neogenito

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γεννιούνται 100 νεογνά με μεγάλο βαθμόβαρηκοΐας και ένας μεγαλύτερος αριθμός με μικρότερο βαθμό. Στην έγκαιρη καιαποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τηςοικογένειας, που θα αναγνωρίσει έγκαιρα τα συμπτώματα και θα απευθυνθεί αμέσωςστον γιατρό.

Η παιδική βαρηκοΐα στατιστικά εμφανίζεται στο 0,9 - 1,7 νεογνόανά 100.000, ενώ στη χώρα μας αναλογούν 100 νεογνά με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐακαι ένας μεγαλύτερος αριθμός νεογνών με μικρότερου βαθμού βαρηκοΐα.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή πρόοδος στηναντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας. Έτσι, προλαμβάνονται αρκετές περιπτώσειςβαρηκοΐας, ενώ άλλες θεραπεύονται αποτελεσματικά με τις νεότερες χειρουργικέςεπεμβάσεις ή αντιμετωπίζονται με τη χρησιμοποίηση των ειδικών ηλεκτρονικώνμηχανημάτων.

Η βάση της επιτυχίας είναι η πρώιμη διάγνωση της παιδικήςβαρηκοΐας, στην οποία θεμελιώδη ρόλο παίζει η μητέρα και γενικότερα ηοικογένεια, που πρώτες θα αναγνωρίσουν το πρόβλημα και θα οδηγήσουν το παιδίστον ωτορινολαρυγγολόγο.

Βαρηκοΐα ονομάζεται η απώλεια της ακοής. Οφείλεται κατά 50% σεγενετικούς παράγοντες (συγγενής βαρηκοΐα), κατά 25% σε περιβαλλοντικούς(λοιμώξεις, ηχητικοί τραυματισμοί, ωτοτοξικά φάρμακα) ή σε άγνωστους κατά 25%.